ลำดับเจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม

ลำดับเจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม (เท่าที่มีบันทึก)

 1. เจ้าสังฆวิชชา
 2. เจ้ามหาปาสาทะ หรือ จุลปาสาทะ
 3. เจ้ามหารัตนะ
 4. สมเด็จพระเจ้าสังฆราชาสัทธรรมโชตนาญาณวิเศษ (เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) พ.ศ. ๒๒๓๓ – ๒๒๓๕
 5. พระครูพรหมา พ.ศ. ๒๓๙๐ – ๒๔๑๐
 6. พระครูพรหม พ.ศ. ๒๔๑๐ – ๒๔๒๕
 7. พระครูก่ำ พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๓๐
 8. พระครูฮุบ พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๓๘
 9. พระอุปัชฌาย์ทา พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๔๕๘
 10. พระครูศิลาภิรัต (หมี) พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๔๗๙
 11. พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส อุทุมมาลา ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕๓๒
 12. พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๔
 13. พระโสภณเจติยาภิบาล (สม สุมโน ป.ธ.๓) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม พ.ศ. ๒๕๔๗
 14. พระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ผจล.)

 1. พระศรีวิสุทธิเมธี (พนมพร ปุตฺตวโร ป.ธ.๙) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม , รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
 2. พระครูสุตเจติยานุรักษ์ (สง่า โชติวณฺโณ ปธ.๓) เจ้าคณะตำบลธาตุพนม
 3. พระครูพนมปรีชากร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
 4. พระครูพนมเจติยานุรักษ์
 5. พระมหาเลอเดช วรวํโส ป.ธ.๙
 6. พระครูสิริเจติยานุกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 7. พระมหาเสรี พุทฺธิวํโส ป.ธ.๔ เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง
 8. พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์ (จำรัส ชวนปญฺโญ)
 9. พระมหาวิเชียร  วชิรเมธี ป.ธ.๙