ลำดับเจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม

ลำดับเจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม (เท่าที่มีบันทึก) เจ้าสังฆวิชชา เจ้ามหาปาสาทะ หรือ จุลปาสาทะ เจ้ามหารัตนะ สมเด็จพระเจ้าสังฆราชาสัทธรรมโชตนาญาณวิเศษ (เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) พ.ศ. ๒๒๓๓ – ๒๒๓๕ พระครูพรหมา พ.ศ. ๒๓๙๐ – ๒๔๑๐ พระครูพรหม พ.ศ. ๒๔๑๐ – ๒๔๒๕ พระครูก่ำ พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๓๐ พระครูฮุบ พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๓๘ พระอุปัชฌาย์ทา พ.ศ. ๒๔๓๘ – ๒๔๕๘ พระครูศิลาภิรัต (หมี) พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๔๗๙ พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส อุทุมมาลา ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๕๓๒ พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี […]